Веб-ГІС палеогеографічної інформації

Paleo web-GIS
Веб-орієнтована геоінформаційна система палеогеографічних досліджень в Україні

Палеогеографічна інформація первинного емпіричного рівня має просторово-часовий характер, представлена великими масивами даних, з різним ступенем наповненості й форматом представлення. З метою комплексного вивчення, проведення реконструкцій природних умов минулого, виконання просторово-часових кореляцій, поєднання даних різних колективів учених пропонується впровадити веб-орієнтовану геоінформаційну систему як ефективний інструмент зберігання палеогеографічних даних в структурованому вигляді і машинозчитуваному форматі.

типи ґрунтів, морфологічна будова, генетичні горизонти, генезис

геохімічні характеристики: вміст важких металів, гумусу, карбонатних сполук

мікроморфологічна будова та елементарні ґрунтові процеси

датування (абсолютний вік), приналежність до хроноінтервалів

систематизація ключових ділянок та розрізів в просторовому аспекті із зазначенням географічних координат

поділ об’єктів дослідження за приналежністю до хроноінтервалів четвертинного періоду

зберігання практично необмеженої кількості атрибутивної інформації про кожний розріз і окремий генетичний горизонт

уніфікованість підходів до наповнення інформацією (єдина структура, узгодженість наборів та типів даних)

здійснення запитів до бази даних на основі характеру просторової взаємодії між об’єктами дослідження

коректне співставлення результатів роботи окремих дослідників, уникнення повторюваності і оптимізація процесів дослідження

аналіз атрибутивних даних структурованої різнопланової інформації, інтегрованої в межах єдиної бази даних

пошук за атрибутами дозволяє, з мінімальними затратами часу, знаходити потрібну інформацію